Opći uvjeti poslovanja

Fiskal d.o.o. iz Vinkovaca, Bana Jelačića 74, OIB: 51888483660 (dalje u tekstu: Fiskal d.o.o.) donio je dana 01. siječnja 2020. godine slijedeće:

OPĆE UVJETE POSLOVANJA

Članak 1.

Opća odredba Ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje u tekstu: OUP) Fiskal d.o.o. uređuje način na koji će pružati uslugu prodaje, korištenja i održavanja sustava za izdavanje fiskalnih računa (dalje u tekstu: usluga) osobama koje od njega zatraže pružanje usluge (dalje u tekstu: krajnji korisnik). Fiskal d.o.o. pruža uslugu putem programske podrške te prodaje računalne opreme. Na sve međusobne odnose između Fiskal d.o.o. i krajnjeg korisnika koji nisu posebno uređeni ovim OUP primjenjivat će se svi odgovarajući propisi Republike Hrvatske. Ovi OUP napose se odnose na ugovor kojim se između Fiskal d.o.o. i krajnjeg korisnika zasniva odnos pružanja usluge (u daljnjem tekstu: ugovor), no mjerodavni su i za svaki drugi oblik suradnje između Fiskala d.o.o. i krajnjeg korisnika koji eventualno izlaze iz okvira ugovora ali su povezani s njim.

Članak 2. Programska podrška
Programsku podršku čini: – administracijsko sučelje u kojoj se nalazi administracija podataka krajnjeg korisnika koja je nužna da bi se usluga mogla pružiti, – aplikacija/aplikacije koje su učitane na uređaju/uređajima krajnjeg korisnika i služe za izdavanje fiskalnih računa; – vremenski ograničena licenca za korištenje. Kada krajnji korisnik putem aplikacije izda fiskalni račun, on se sprema unutar korisničkog računa na administracijskom sučelju koji je uvijek dostupan krajnjem korisniku putem internetske veze. Na krajnjem korisniku je dužnost osiguranja internetske veze koja je uvjet za pružanje usluge, gdje za njezinu funkcionalnost Fiskal d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost.

Članak 3.

Zasnivanje ugovornog odnosa i korištenje usluge Odnos pružanja usluge zasniva se ugovorom između Fiskala d.o.o. i krajnjeg korisnika. Krajnji korisnik u smislu odredbi OUP i važećeg zakonodavstva u pogledu fiskalizacije i izdavanja fiskalnih računa može biti obrt, pravna osoba, slobodno zanimanje te ostali s njima izjednačeni oblici. Ugovor se sklapa u pisanoj formi, a ovjerava potpisom zakonskog zastupnika obiju stranaka te pečatom. Zahtjev za sklapanje ugovora krajnji korisnik može podnijeti u elektroničkom obliku gdje takav zahtjev mora sadržavati sve bitne odredbe ugovora. Fiskal d.o.o. u tom slučaju provjerava točnost podataka iz zahtjeva na sve dostupne načine te u slučaju da su podaci točni odobrava zahtjeva na način da sastavlja pisani ugovor koji šalje krajnjem korisniku.

Takav ugovor smatra se sklopljenim u trenutku kada krajnji korisnik zaprimi njegov pisani oblik, neovisno o potpisu krajnjeg korisnika. U slučaju kada utvrdi da podaci u zahtjevu nisu točni Fiskal d.o.o. zadržava pravo bilo zatražiti od krajnjeg korisnika ispravan podatak bilo odbiti zahtjev. Nakon sklapanja ugovora Fiskal d.o.o. krajnjem korisniku omogućuje pristup programskoj podršci. Krajnji korisnik od Fiskal d.o.o. dobiva Aplikaciju koju je ovlašten instalirati i upotrebljavati na jednom uređaju po svojem izboru, gdje je uređaj u smislu OUP osobno računalo, tablet, mobilni telefon, fiskalna blagajna odnosno svaki s njima izjednačeni uređaj. Krajnji korisnik može od Fiskal d.o.o. sklopiti više ugovora te koristiti više pristupa programskoj podršci. U sklopu programske podrške krajnji korisnik od Fiskal d.o.o. kupuje vremenski ograničenu licencu za korištenje usluge. Programska podrška sadrži tehnologiju za zaštitu protiv kopiranja kako bi se onemogućilo njezino neovlašteno kopiranje, kao i da je protuzakonito neovlašteno kopiranje programske podrške i/ili zaobilaženje tehnologije protiv kopiranja uključene u nju. Svaki pokušaj zaobilaženja tehnologije za zaštitu protiv kopiranja ima za posljedicu gubitak licence za korištenje programa, te podliježe odredbama važećeg zakonodavstva koje reguliraju naknadu štete. Programska podrška ne smije se dijeliti, iznajmljivati, davati u zakup, posuđivanje ili ustupiti na bilo koji način bez znanja i odobrenja Fiskal d.o.o. Ukoliko Fiskal d.o.o. utvrdi da je krajnji korisnik prepustio pravo na korištenje usluge trećoj osobi može odmah i bez opomene krajnjem korisniku ukinuti pružanje usluge te od korisnika potraživati naknadu prouzročene štete koja uključuje i nije ograničena na izmaklu dobit zbog neovlaštenog korištenja usluge. Na isti način Fiskal d.o.o. ima pravo postupiti kada utvrdi bilo kakvu zlouporabu prava korištenja ili drugih prava koja za krajnjeg korisnika proizlaze iz ugovora ili OUP. Prethodno započinjanju korištenja programske podrške, a da bi se ona uopće mogla koristiti, krajnji korisnik je dužan: – unijeti podatke u sustav u administracijsko sučelje sukladno uputama Fiskal d.o.o.; – od nadležne institucije ishodovati produkcijski aplikativni certifikat koji se u postupku fiskalizacije koristi za elektroničko potpisivanje računa i identifikaciju obveznika fiskalizacije te ga unijeti u administracijsko sučelje. Ishodovanjem produkcijskom aplikativnog certifikata i njegovim unošenjem u administrativno sučelje isti će biti korišten od strane aplikacije radi izrade fiskalnih računa, što krajnji korisnik prihvaća njegovim unošenjem a sve u svrhu pravilnog funkcioniranja usluge.

Članak 4.

Računalna oprema Fiskal d.o.o. izravno i/ili putem svojih distributera prije instalacije obavještava krajnjeg korisnika o minimalnim zahtjevima konfiguracije strojne opreme i/ili operacijskog sustava za normalno funkcioniranje programske podrške. Na krajnjem korisniku je dužnost osiguranja odgovarajuće računalne opreme, kako prethodno sklapanju tako i za trajanja ugovornog odnosa. Podnošenje zahtjeva smatra se da krajnji korisnik posjeduje odgovarajuću računalnu opremu u odnosu na koju Fiskal d.o.o. može pružiti programsku podršku. Ukoliko se u tom slučaju tijekom realizacije usluge ispostavi da krajnji korisnik nema odgovarajuću računalnu opremu a krajnji korisnik odustane
od ugovora, Fiskal d.o.o. zadržava pravo naplate pružanja usluge kao da je istu pružio, a kako je ugovoreno između stranaka. Fiskal d.o.o. omogućuje krajnjem korisniku kupnju računalne opreme za korištenje usluge i to: – zasebno od same usluge gdje Fiskal d.o.o. pored usluge krajnjem kupcu prodaje i opremu; – zajedno sa samom uslugom – „u paketu“. Kada krajnjem korisniku prodaje računalnu opremu, na prodaju opreme primjenjuje se jamstvo njezina proizvođača na što Fiskal d.o.o. nema utjecaja.

Članak 5.

Odgovornost Fiskal d.o.o. Fiskal d.o.o. pruža uslugu u obliku u kakvom jest. Fiskal d.o.o. ne preuzima odgovornost za nedostatke usluge niti nudi jamstvo, uvažavajući da krajnjeg korisnika upoznaje sa sadržajem usluge prilikom njezine kupnje. Fiskal d.o.o. uložiti će svu dužnu pažnju u trajno unaprjeđenje usluge, no i pored toga krajni korisnik prihvaća mogućnost da tijekom korištenja usluge dođe do kvara i/ili druge nepredviđene okolnosti uslijed koje postoji mogućnost da usluga postane privremeno nedostupna. U takvom slučaju a na poziv krajnjeg korisnika Fiskal d.o.o. najžurnije će poduzeti sve potrebne radnje radi otklanjanja kvara i/ili drugih nepredviđenih okolnosti. Fiskal d.o.o. ne odgovara za štetu koja eventualno nastane za krajnjeg korisnika u slučaju: – neodgovarajućeg postupanja krajnjeg korisnika; – neadekvatnosti računalne opreme krajnjeg korisnika koja je nastala tijekom trajanja ugovora odnosno korištenja usluge; – nemogućnosti korištenja usluge radi tehničkog kvara izvan sustava Fiskal d.o.o. kao što je primjerice (i nije ograničeno na to) kvar internetske veze, električnog sustava, više sile; – neadekvatnosti usluge za potrebe krajnjeg korisnika. Ukoliko je funkcioniranje programske podrške obustavljeno i/ili ograničeno zbog pogreške krajnjeg korisnika, popravci programske podrške, reinstalacija, spašavanje baza (ukoliko je moguće), popravci pogrešnih zapisa u bazi i servisiranje opreme izvršavaju se prema Cjeniku Fiskal d.o.o. Pored bilo kojih šteta koje se zbog bilo kojih razloga mogu dogoditi, cjelovita odgovornost Fiskal d.o.o. uvijek će biti ograničena na iznos ne viši od onoga koji je krajnji korisnik platio za programsku podršku.
Članak 6. Zaštita podataka krajnjeg korisnika Fiskal d.o.o. jamči zaštitu podataka krajnjeg korisnika temeljenu na tvorničkim postavkama njegova poslužitelja. Krajnji korisnik će u trenutku početka pružanja usluge zaprimiti korisničke upute sukladno kojima će biti upućen kako zaštititi vlastiti pristup poslužitelju te inicijalnu zaporku za zaštitu, a koju će po vlastitom izboru izmijeniti. Krajnji korisnik preuzima obvezu čuvanja kreirane zaporke te da je rizik gubitka zaporke i posljedično neovlaštenog pristupa njegovim podacima na poslužitelju na njemu.
Fiskal d.o.o. neće nadzirati sadržaj podataka koji krajnji korisnik pohranjuje na poslužitelju te se ovim ugovorom ograđuje od eventualne odgovornosti za suprotnost sadržaja podataka sa zakonodavstvom Republike Hrvatske. Krajnji korisnik prihvaća obvezu nadzora sadržaja podataka koje pohranjuje na poslužitelj te preuzima punu kaznenu i materijalnu odgovornost ukoliko se ispostavi da je sadržaj na poslužitelju koji je krajnji korisnik tamo pohranio u suprotnosti sa zakonodavstvom Republike Hrvatske. Fiskal d.o.o. će pristupiti podacima koje krajnji korisnik pohranjuje na poslužitelju isključivo ako/kada to od njega zatraži krajnji korisnik. Fiskal d.o.o. omogućiti će pristup podacima krajnjeg korisnika ukoliko to od njega zatraži ovlašteno tijelo uz predočenje sudskog naloga, bez obveze da krajnjem korisniku nadoknadi štetu koja bi mu uslijed takvog postupanja mogla nastati. Imajući u vidu odredbe Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR), kako u obavljanju usluga iz OUP postoji mogućnost da će Fiskal d.o.o. ostvariti pristup podacima koje krajnji korisnik pohrani na poslužitelju, a koji mogu biti i osobni podaci. Fiskal d.o.o. ovime se obvezuje da će čuvati povjerljivost svih osobnih podataka za koje sazna kao i da osobne podatke za koje sazna neće dostavljati/davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim (neovlaštenim) osobama.

Članak 7.

Kupnja i prodaja putem distributera U slučajevima kada uslugu prodaje partner Fiskal d.o.o. (dalje u tekstu: distributer), krajnji korisnik i distributer sklapaju ugovor o prodaji kojim reguliraju svoj odnos. Fiskal d.o.o. krajnjem korisniku koji je sklopio ugovor o kupnji njegove usluge s distributerom pruža jednaku razinu usluge kao i krajnjem korisniku koji je sklopio ugovor neposredno s Fiskal d.o.o., te se na ugovor između distributera i krajnjeg korisnika primjenjuju ovi OUP.

Članak 8.

Cijena usluge Na cijena usluge odnosno računalne opreme primjenjuje se Cjenik Fiskal d.o.o. važeći u vrijeme sklapanja ugovora. Fiskal d.o.o. ima pravo slobodno formirati i/ili promijeniti cijenu, no o promjeni je dužan obavijestiti krajnje korisnike na koje se ista odnosi u najkraćem mogućem roku. Račun za plaćanje naknade za uslugu Fiskal d.o.o. će ispostaviti krajnjem korisniku. Fiskal d.o.o. će krajnjem korisniku račune slati putem e-maila te putem poruke unutar administracijskog sučelja. Ukoliko krajnji korisnik kupi pružanje usluge „u paketu“, s kupnjem usluge kupuje i pravo na korištenje programske podrške na određeno razdoblje. Istekom ugovorenog razdoblja Fiskal d.o.o. će krajnjem korisniku ispostaviti račun za narednih 12 mjeseci. U slučaju da krajnji korisnik ne želi više koristiti usluge ili želi preći na mjesečno korištenje uluge koje pruža Fiskal d.o.o. o tome mora obavijestiti putem email-a najmanje 2 dana prije prestanka ili prelaska na mjesečno korištenje usluga. Nakon toga usluga ili prestaje sa radom ili se korisniku ispostavljaju mjesečni računi za razdoblje korištelja usluge po cjeniku.

Ukoliko krajnji korisnik ne plati račun u cijelosti ili uopće Fiskal d.o.o. može krajnjem korisniku ukinuti pružanje usluge te onemogućiti pristup administrativnom sučelju sve do podmirenja računa. Fiskal d.o.o. zadržava pravo raskinuti ugovor u slučaju kada krajnji korisnik ne plati račun. Ovi uvjeti važe samo za korisnike koji su aplikaciju kupili nakon 31.12.2019. Korisnici koji su blagajnu kupili prije 31.12.2019. zadržavaju uvjete koje su dobili prilikom kupnje. Stari korisnici imaju mogućnost plaćanja godišnje podrške ili plaćanja po izvršenoj usluzi kako stoji u cjeniku.

Članak 9.

Završne odredbe Fiskal d.o.o. zadržava pravo izmijene i/ili dopune OUP uz adekvatnu obvezu obavješćivanja krajnjeg korisnika o izmjenama /dopunama. Za eventualne spora proizašle iz ovih OUP mjesno je nadležan Općinski građanski suda u Zagrebu odnosno Trgovački sud u Zagrebu, ovisno o zakonskoj stvarnoj nadležnosti odnosnog suda.

 

U Vinkovcima 01.01.2020g