Uvođenje QR koda kao sastavnog dijela računa

QR kod na maloprodajnim računima

Od 1.siječnja 2021.godine QR kod bit će obavezan dio sadržaja računa u skladu sa čl.09 zakona o fiskalizaciji, ali samo onih računa oji se naplaćuju sredstvima koja se smatraju prometom gotovine.

Razlog uvođenja QR koda je da kupci mogu jednostavnije provjeriti račun po čl.27.zakona o fiskalizaciji.

QR kod u sebi treba sadržavati:

1. URL adresa do web-stranice Porezne uprave za provjeru računa
2. JIR ili zaštitni kod obveznika fiskalizacije
3. datum i vrijeme izdavanja računa
4. ukupni iznos računa.

Podaci QR koda iz stavka 1. ovog članka odvojeni su dodatnim separatorima.

Pri određivanju QR koda koristi se QR kod model 1 ili model 2 najmanje moguće inačice. 

QR kod mora biti minimalno veličine 2 puta 2 centimetra pri čemu prazan prostor sa svih strana QR koda mora biti minimalno 2 milimetara. QR kod mora imati minimalno »L« (ECC level) razinu korekciju greške.

QR kod određen na način propisan stavkom 1. ovoga članka mora biti usklađen sa standardom ISO/IEC 15415.

QR kod ne smije na računu biti ispisan na slici ili logu niti sadržavati sliku ili logo.